***دريافت ساين = 2% کميسيون***

نام کاربري به انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه رمز به انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس آژانس:

 

·         جهت استفاده از Sign فوق، لطفا به وب سايت اينترنتي  مراجعه نماييد.

·         جهت امنيت بيشتر، رمز عبور خود را هر ماه يک بار تغيير دهيد.

·         اين Sign متعلق به آژانس درخواست کننده مي باشد و هرگونه عواقب ناشي از سوءاستفاده کارکنان از اين اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده مي باشد.

 
سایر اعلانات